Ogólne warunki handlowe z informacją dla klienta

Spis treści.

 1. Zakres stosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zachowanie tytułu prawnego
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Kodeks postępowania
 10. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

1) Zakres stosowania

1.1Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) firmy Paul Lahrmann (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (dalej „Klient”) ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków Klienta jest niniejszym przedmiotem sprzeciwu, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2) Zawarcie umowy

2.1Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.3Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące znaczenie ma w tym przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące jest otrzymanie towaru przez klienta, lub
 • poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z tym skutkiem, że klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4Jeśli Klient wybierze metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli Klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem Warunków płatności dla płatności bez konta PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia oświadcza o przyjęciu oferty klienta.

2.5W przypadku wyboru metody płatności „Amazon Payments”, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: „Amazon”), z zastrzeżeniem umowy użytkownika Amazon Payments Europe, z którą można zapoznać się pod adresem https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze „Amazon Payments” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wydaje on również zlecenie płatnicze firmie Amazon, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia. W tym przypadku sprzedawca deklaruje już przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika, podając odpowiednie dane do logowania.

2.7Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może rozpoznać ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2.8Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.

2.9Realizacja zamówienia i kontaktowanie się odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedającego mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez Sprzedawcę lub przez osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy stosowanej przez Sprzedawcę.

4) Ceny i warunki płatności

4.1Jeżeli w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi. Podatek VAT nie jest wykazywany, ponieważ Sprzedawca jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu UStG. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane oddzielnie w danym opisie produktu.

4.2W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w poszczególnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie odpowiada i które ponosi Klient. Są to np. koszty związane z przekazaniem pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za wymianę walut) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków pieniężnych, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana Klientowi w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5W przypadku wyboru metody płatności „SOFORT”, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać konto bankowe online, które zostało aktywowane do udziału w „SOFORT”, zidentyfikować się odpowiednio podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatniczą dla „SOFORT”. Transakcja płatnicza jest wówczas niezwłocznie realizowana przez „SOFORT”, a rachunek bankowy klienta zostaje obciążony. Szczegółowe informacje dotyczące metody płatności „SOFORT” dostępne są dla klienta w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6Jeśli wybrano metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty przez Stripe, płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). W tym przypadku Stripe pobiera kwotę faktury z konta bankowego klienta po wystawieniu Mandatu Polecenia Zapłaty SEPA, ale nie wcześniej niż po upływie okresu Wstępnego Powiadomienia w imieniu sprzedawcy. Pre-notyfikacja to jakakolwiek komunikacja (np. faktura, polisa, umowa) do klienta zapowiadająca obciążenie konta poprzez Polecenie Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie jest honorowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności SEPA direct debit i do odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnej kontroli kredytowej.

4.7W przypadku wyboru metody płatności karta kredytowa przez Stripe, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odmowy tej metody płatności w przypadku negatywnej kontroli kredytowej.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1Dostawa towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu towaru stosuje się postanowienia zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy przez sprzedającego.

5.3W przypadku odbioru własnego, Sprzedawca w pierwszej kolejności poinformuje Klienta drogą mailową, że zamówiony przez Klienta towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail, Klient może odebrać towar z siedziby Sprzedawcy po uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W takim przypadku nie będą naliczane koszty wysyłki.

6) Zastrzeżenie własności

Jeżeli Sprzedający dokona przedpłaty, to zachowa prawo własności do dostarczonych towarów do czasu, gdy należna cena zakupu zostanie w całości zapłacona.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1Jeżeli przedmiot zakupu jest wadliwy, obowiązują przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2Odbiegając od tego, w przypadku towarów używanych obowiązuje następująca zasada: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpi dopiero po upływie jednego roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, mogą być dochodzone w ustawowym terminie przedawnienia. Skrócenie okresu odpowiedzialności do jednego roku nie obowiązuje jednak

 • do rzeczy, które zostały użyte do budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość,
 • do roszczeń odszkodowawczych i zwrotu kosztów klienta, jak również
 • w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę.

7.3Jeśli Klient działa jako konsument, jest on proszony o zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi do dostawcy i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli Klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

9) Kodeks postępowania

 • Sprzedawca poddał się warunkom uczestnictwa w inicjatywie eCommerce „Fairness in Trade”, z którymi można zapoznać się w Internecie pod adresem https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/. Sprzedawca zaakceptował warunki uczestnictwa w inicjatywie eCommerce „Fairness in Trade”.
 • Sprzedający podporządkował się kryteriom jakości „EHI Geprüfter Online-Shop” EHI Retail Institute GmbH, które są dostępne w Internecie pod adresem http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1Komisja UE udostępnia w Internecie platformę do rozwiązywania sporów online pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów zakupu lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

10.2Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubowną komisją konsumencką.